RODO

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót odnoszący się do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).
Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Państwa identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Państwa danych osobowych np. ich przechowywanie czy wykorzystywanie w celach, do których zostały zebrane.
Szczegółowe klauzule informacyjne, udostępniane są osobom, których dane osobowe są u nas przetwarzane w poszczególnych procesach przetwarzania danych.
1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych jest Izabela Luft-Lis an-kaDent, z siedzibą w Warszawie (03-188) przy ul. Vincenta van Gogha nr 3A lok. 4, tel.: 883-244-777, wpisany do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr księgi 000000246098.
2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wykorzystaniem adresu email: gabinet@an-kadent.pl.
3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora?
Cel: Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:
a) właściwe przepisy RODO, w szczególności:
? art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
? art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b) właściwe przepisy prawa krajowego, w szczególności:
? ustawa dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
? ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
? ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
? przepisy wykonawcze wydane na podstawie powyższej.
Podanie danych osobowych w określonym przez przepisy prawa celu i zakresie jest wymogiem ustawowym. Na przetwarzanie danych w celach i zakresie nie uwzględnionym w przepisach prawa, osoba, której dane dotyczą może wyrazić świadomą, dobrowolną zgodę. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Oświadczenie o wycofaniu zgodny można przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.
4. Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Państwa dane osobowe?
a) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
b) W razie zajścia takiej konieczności w sposób i w formie określonej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego Państwa dane udostępnimy:
? podmiotom, którym zlecamy wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
? podmiotom prowadzącym działalność bankową, pocztową i kurierską,
? podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i inne podobne usługi.
5. Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Co do zasady, nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, aczkolwiek nie jest wykluczone zajście takiej konieczności, zwłaszcza w ramach ewentualnej współpracy międzynarodowej.
6. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa nakazujących przechowywanie danych, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń kierowanych do i przez Administratora.
7. Jakie macie Państwo uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Posiadają Państwo prawo:
a) dostępu do treści swoich danych, na zasadach określonych w art. 15 rozporządzenia,
b) do ich sprostowania, na zasadach określonych w art. 16 rozporządzenia,
c) wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w art.21 rozporządzenia.
d) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania
Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz przepisów sektorowych.
8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych
osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
9. Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych (dotyczy sytuacji, gdy uzyskujemy te dane bezpośrednio od Państwa) jest obowiązkiem wynikającym ze szczególnych przepisów prawa. Odmowa podania danych będzie skutkowała niemożnością korzystania z naszych usług.
10. Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z prowadzoną przez nas działalnością, czyli zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa bądź też za Państwa zgodą.
11. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowane, przetwarzane w innym celu niż te, o których mowa w punktach powyższych,
12. Czy stosujemy monitoring wizyjny?
Obszar Gabinetu an-kaDent jest monitorowany. Celem jest zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa osób u nas przebywających. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania.
Administrator stosuje odpowiednie, na możliwie najwyższym poziomie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
PLIKI COOKIES
Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Administratora. Pliki cookies używane na stronach Administratora nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych. Niektóre funkcjonalności na stronach Administratora nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.

Wojska Polskiego 45A
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

883-244-777
790-501-777